El nostre enfocament

Un sol producte, múltiples indicacions

RUTI® s’ha desenvolupat com un agent immuno-modulador per tractar la tuberculosi (TB), però la seva capacitat per activar una resposta àmplia del sistema immune a diversos antigens ha impulsat Archivel Farma a estudiar-ne l’ús per a d’altres indicacions, com ara el tractament de la rinitis i altres malalties al·lèrgiques o la immunoteràpia per al càncer de bufeta.

Des dels seus inicis, RUTI® ha estat concebuda com una vacuna terapèutica que augmenta l’eficàcia i escurça la durada del llarg tractament multi-antibiòtic actual de la tuberculosi. RUTI® és una vacuna inactivada que indueix una forta immunitat poliantigènica, augmentant així la resposta immune específica Th1, tant contra antigens secretats com contra antigens estructurals.

RUTI® és una suspensió de liposomes de la substància farmacològica amb un excipient de càrrega. La substància farmacològica està basada en nanofragments de la paret cel·lular del Mycobacterium tuberculosis. Conté una àmplia barreja d’antigens liofilitzats obtinguts per un creixement de M. tuberculosis sota condicions d’estrès.

La vacuna es presenta com una pols seca per a la seva reconstitució amb aigua per a injeccions. La ruta d’administració de RUTI® és subcutània, en una única dosi. RUTI® ha demostrat una bona seguretat i una àmplia resposta immunològica en els estudis clínics de fase I i de fase II en pacients amb infecció tuberculosa latent (LTBI).

La capacitat demostrada per RUTI® d’activar el sistema immunitari i augmentar l’eficàcia de la quimioteràpia ofereix una resposta innovadora per al tractament de la tuberculosi multi-resistent als antibiòtics (MDR-TB), la incidència de la qual ha augmentat de forma alarmant (prop de 500.000 nous casos el 2016 i més de 100.000 casos de TB resistent a la rifampicina) i que registra taxes de mortalitat del 40%. A més, els pacients amb formes resistents de TB pateixen un impacte negatiu en la seva salut a causa de l’ús d’antibiòtics de segona línia que tenen molts efectes secundaris no desitjats.

Archivel Farma ha centrat la seva estratègia en el desenvolupament de RUTI® per tractar la MDR-TB i la vacuna està ara en un assaig clínic de fase II als Països Baixos, i properament ho estarà a Europa de l’Est.

PreclinicalPhase IPhase IIPhase III
RUTI®, an antituberculosis vaccine as coadjuvant treatment for preventing relapse in active TB
RUTI®, an antituberculosis vaccine as coadjuvant treatment for multi-drug resistance tuberculosis (MDR-TB)
RUTI® as immunotherapeutic agent in the prime-boost strategy in bladder cancer
RUTI® as immunotherapeutic agent in allergic rhinitis and asthma

Tot el procés de fabricació de RUTI® ha estat desenvolupat i produït íntegrament a Archivel Farma sota condicions GMP.

La substància farmacològica és el resultat d’un procés biològic singular que cal dur a terme en un laboratori amb nivell 3 de bioseguretat. Archivel Farma té la capacitat de mantenir la fabricació de la substància farmacològica a la seva pròpia planta per a la producció comercial inicial.

Actualment, un lot de la substància farmacològica pot proporcionar fins a 80.000 dosis. La producció de la vacuna s’ha escalat fins a nivell industrial. Archivel Farma pot produir lots clínics liofilitzats de fins a 2.200 vials, de manera que és capaç de fabricar la RUTI® necessària per dur a terme un assaig clínic de fase III.

Curant la TB

RUTI® és una de les vacunes terapèutiques més avançades del món per a diferents indicacions de tuberculosi (TB).

La TB continua sent un important problema de salut mundial. Des de 2011, ha estat la principal causa de mort produïda per un únic agent infecciós, per sobre del VIH/sida.

Un terç de la població mundial està infectat amb el Mycobacterium tuberculosis. Cada any 90 milions de persones són infectades i al voltant del 10% d’aquestes desenvolupen la malaltia. Això suposa més de 10 milions de casos nous cada any, dels quals 600.000 són casos de TB resistents als antibiòtics (MDR-TB i RR-TB).

Malgrat que, amb un diagnòstic oportú i un tractament adequat, la majoria dels casos de tuberculosi es poden curar, la infecció continua causant més d’1,6 milions de morts a l’any (de les quals, 250.000 de pacients afectats per MDR-TB).

La vacuna RUTI® és un tractament adequat, en combinació amb antibiòtics, tant per la TB activa com per la MDR-TB i la TB latent. Ha estat dissenyada per reduir la càrrega bacil·lar residual després d’un curt període de tractament amb quimioteràpia. D’aquesta manera, l’administració de RUTI® pretén augmentar l’eficàcia dels antibiòtics contra la tuberculosi, reduir les taxes de recaiguda i, especialment, reduir la durada del tractament de la quimioteràpia, evitant els efectes secundaris no desitjats sobre la salut del pacient.

IndicationsActive TBMDR-TBLTBI
Main target countriesDeveloping countries,
China, India and Russian Federation
Developing countries,
Russian Federation, China and India
US, Europe, Australia, Japan
Target populationPatients who are under treatment for an active TBPatients who are under treatment for a MDR-TBSubjects who are diagnosed with LTBI, either HIV+/- or BCG vaccinated or not
Product definitionRUTI® is an inactivated and polyantigenic vaccine against tuberculosis. RUTI® vaccine is a liposome suspension of the Drug Substance with a charge excipient. The Drug Substance is based on cell wall nanofragments of Mycobacterium tuberculosis. It contains a wide mixture of freeze-dried antigens obtained by a M. tuberculosis growth under stress conditions.
Product presentationRUTI® vaccine is presented as a dry powder for reconstitution.
33 µg DS / vial, resuspended with 0,4mL water for injection and injected 0,3mL
[It has been formulated for 260, 66.7 and 33.3 µg of FCMtb per vial]
Route of administrationSubcutaneously
Dosage scheduleA single injection given after 3rd month of the standard chemotherapy treatment
Chemotherapy treatment is reduced from 9 to 3 ½ months.
A single injection given after 3 or 4 months of the chemotherapy treatment
Chemotherapy treatment is reduced from 21 to 6 months.
A single injection given after 1st month of the standard chemotherapy treatment
Standard chemotherapy treatment to be stopped after injection.
Shelf-lifeThe product is stable for 7.5 years as minimum.
StorageThe stability program has been conducted at 5ºC± 5ºC and 25ºC± 2ºC.
Expected efficacy and clinical benefitsReduction of duration of treatment and relapse rates by increasing the efficacy of the full standard chemotherapy treatmentEquivalent or better efficacy to a full standard chemotherapy treatment
Minimization of side effects and higher compliance of treatment
No need of retreatment chemotherapy
Minimization of side effects and higher compliance of treatment

La seguretat, la tolerància i la resposta immunològica de RUTI® s’han demostrat en sengles assaigs clínics de fase I (2006-2008, Badalona, voluntaris sans) i de fase II (2010-2012, Sud-Àfrica, pacients amb infecció latent de tuberculosi, la meitat dels quals amb VIH).

Actualment, s’està duent a terme un nou assaig clínic de fase II per avaluar la seguretat i la immunogenicitat de la vacuna terapèutica RUTI® en pacients amb MDR-TB que estan responent favorablement al tractament estàndard de segona línia. L’estudi —amb una localització als Països Baixos i una segona a Europa de l’Est— explora també l’eficàcia de la vacuna estudiant la reducció de la càrrega bacil·lar a l’esput.

Asma i rinitis

La rinitis i altres reaccions al·lèrgiques s’han relacionat amb l’anomenada hipòtesi de la higiene. Segons aquesta hipòtesi, la disminució de la incidència d’infeccions als països occidentals i, més recentment, als països en desenvolupament és l’origen de la creixent incidència de malalties al·lèrgiques. La raó podria ser un desequilibri de les poblacions de cèl·lules T.

La immunització mitjançant el bacil Calmette-Guérin (BCG), una vacuna contra la tuberculosi, ha demostrat un augment de la resposta de les cèl·lules Th1 i, per tant, dóna protecció contra les al·lèrgies.

RUTI® ha mostrat, en estudis clínica i preclínics, la capacitat d’induir una resposta cel·lular poliantigènica Th1 i, en proves realitzades en models animals, la capacitat d’atenuar reaccions al·lèrgiques, com la hiperreactivitat de les vies respiratòries (AHR), l’eosinofilia i la limfocitosi a les vies respiratòries.

Basant-se en aquests resultats, Archivel Farma i els seus socis treballen en dues estratègies diferents. La primera és dur a terme un estudi de prova de concepte en humans que utilitzarà RUTI® com un tractament per reduir els símptomes de rinitis estacionals. La segona és avaluar l’ús de RUTI® com a adjuvant a les immunoteràpies específiques d’al·lergens.

Càncer de bufeta

En els homes, el càncer de bufeta es situa com la cinquena causa de mort en els països desenvolupats (després del càncer de pròstata, pulmó, colorrectal i d’estomac). En el context europeu, Espanya és el segon país en l’índex de mortalitat per càncer de bufeta en homes. La incidència al nostre país és la més alta del món i és el quart càncer més comú en els homes, amb 12.000 casos nous diagnosticats anualment.

El càncer de bufeta es produeix quan les cèl·lules de la bufeta urinària comencen a créixer sense control. A mesura que es desenvolupen més cèl·lules canceroses, poden formar un tumor i estendre’s a altres àrees del cos. La paret de la bufeta té diverses capes, que estan formades per diferents tipus de cèl·lules.

La majoria dels càncers de la bufeta comencen en el revestiment més intern de la bufeta, que s’anomena urotel o epiteli de transició. A mesura que el càncer creix per, o a través, de les diferents capes de la paret de la bufeta, la malaltia s’agreuja i es fa més difícil de tractar.

Els càncers de bufeta es descriuen sovint en funció de la profunditat de la invasió a la paret de la bufeta:

  • Els càncers no invasius (NMIBC) encara es troben a la capa interna de les cèl·lules (l’epiteli de transició), però no han arribat a capes més profundes.
  • Els càncers invasius (MIBC) han envaït capes més profundes de la paret de la bufeta. Aquests càncers tenen més probabilitats de propagació i són més difícils de tractar.

Els NMIBC representen el 70-80% de tots els diagnòstics inicials del càncer de bufeta. Són un grup heterogeni de tumors amb diferents diagnòstics oncològics en funció de dues característiques bàsiques: la recurrència i la progressió. La recurrència tumoral és bastant freqüent i es produeix en un 60%-90% dels pacients tractats només amb cirurgia. (Font: American Cancer Society)

Des de mitjans de la dècada de 1980, la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin) —procés profilàctic habitual per tractar la TB— s’ha administrat com a tractament estàndard del càncer de bufeta muscular no invasiu (NMIBC). El tractament consisteix en sis administracions intravesicals setmanals després de la resecció del tumor. La BCG deté o retarda el creixement del càncer i la seva extensió cap a capes més profundes de la bufeta.

La investigació de Archivel Farma ha establert que RUTI® podria introduir-se en la teràpia contra el càncer de bufeta com la teràpia intravesical, substituint l’ús de BCG (evitant així els seus efectes secundaris), i com a prime-booster per estimular el sistema immune abans de la teràpia intravesical estàndard amb BCG, augmentant així l’eficàcia del tractament.

S’està duent a terme un assaig clínic de fase I per avaluar l’efecte de RUTI® com adjuvant en individus amb NMIBC tractats amb BCG intravesical.